Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
 

Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
w Przyrowie

Częstochowska 7, 42-248 Przyrów

 

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-03-25
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF nie jest dostępna cyfrowo;
 • niektóre z opublikowanych dokumentów mogą nie posiadać prawidłowej struktury np. hierarchii nagłówków, a także zawierać niepoprawnie przygotowane tabele, wykresy lub grafiki.

Wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • część publikacji zawiera załączniki, które nie są dostępne cyfrowo w całości ponieważ pochodzą od podmiotów zewnętrznych i zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci graficznych dokumentów PDF (skanów).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-29.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2021-06-30.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Barbara Wierciochowicz, gok@przyrow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 355 40 62. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Gminny Ośrodek Kultury mieści się w budynku Urządu Gminy w Przyrowie lecz posiada oddzielne wejście. Przed wejściem znajduje się 1 stopień schodowy w dół, następnie za drzwiami weściowymi 3 stopnie schodowe w dół. Drzwi są otwierane na zewnątrz.
 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się na dwóch kondygnacjach. Na pierwsze piętro prowadzą schody. Brak windy oraz innych systemów wspomagający przemieszczanie się osób z ograniczoną mobilnością.
 3. Część budynku, w której znajdują się pomieszczenia Gminnego Ośrodka Kultury nie jest przystosowana do obsługi osób niepełnosprawnych, poruszających się na wózkach inwalidzkich. Toalety nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 4. W siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury nie ma dodatkowych dostosowań dla osób niepełnosprawnych.
 5. Obsługa osób niepełnosprawnych ruchowo, poruszających się na wózkach inwalidzkich może odbywać się po wcześniejszym umówieniu terminu.
 6. Przy budynku znajdują się ogólnodostępne miejsca parkingowe, brak wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
 7. Do siedziby Gminnego Ośrodka Kultury i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.
 8. Osoby deklarujące potrzebę skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego proszone są o zgłoszenie tego faktu korzystając z dostępnych środków komunikacji (e-mail: gok@przyrow.pl, faks: 34 355 40 62). Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, chęć skorzystania z takiej formy pomocy należy zgłosić co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Po dokonaniu zgłoszenia Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie zapewni obsługę osoby komunikującej się językiem migowym, w terminie przez nią wyznaczonym lub z nią uzgodnionym. Świadczona pomoc jest bezpłatna.

Informacje

Liczba wyświetleń: 302
Utworzono dnia: 29.06.2021
Dokument wprowadził:
Barbara Wierciochowicz
Dokument opublikował:
Barbara Wierciochowicz
Dokument wytworzył:
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Przyrowie
Wytworzono:
29.06.2021
Podmiot udostępniający informację:
Gminny Ośrodek Kultury w Przyrowie

Historia publikacji

 • 29.09.2021 20:25, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 29.09.2021 20:23, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności
 • 29.09.2021 20:23, Administrator
  Edycja strony: Deklaracja dostępności